Next Match
یی
ێەѐە ەێ
X
эێ ییێ ێیێ ی ێѐیێ ێ. ۆ یی 20/ 1/ 2017 . یی ێѐیێ ێ. ێ 2:30 ی یڤۆ
Last Match
یی ی

1

X

0

эڤێ ی ێѐی ێ ی 坁ǁیی ییێ ێ ێ- یی ی ۆ ی ی
یێ یێ : 2015/2016
1
25
2
24
3
19
4
18
5
14
6
13
7
12
8
8
9
7
10
5
ێ ێ : 2016 / 2017 ۆ ێێ ---
1
13
2
11
3
10
4
10
5
9
6
9
7
7
ێ ێێ ێ : 2014/2015
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
یێ ǎێێ ێ

Copyright Duhok Sport Club - 2013, All rights Reserved